WBTR

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten (tegenstrijdige belangen) verenigingen en stichtingen schaden. Veel zaken die volgens de nieuwe wet als verplichting zijn vastgesteld, zijn gelukkig nu al vaak gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen dus best mee, vooral voor lokale verenigingen. Als je de stappen hieronder doorloopt, dan voldoet je vereniging of stichting in elk geval aan de verplichtingen die de wetswijziging oplegt. (bron: NTFU)

Het Bestuur van TC de Waardrenner heeft de volgende punten inmiddels afgesproken en vastgelegd:

Stappenplan Continuïteitscommissie:

 1. Ga in gesprek met de “Oude” bestuursleden met de vraag of zij bereid zijn zaken over te dragen.
 2. De communicatie van TC de Waardrenner (mail-website-clubblad) wordt onder regie geplaatst van de Continuïteitscommissie.
 3. De leden van de Waardrenner worden op de hoogte gebracht van de ontstane situatie, waarbij vermeld wordt dat de Continuïteitscommissie tijdelijk de taken van het bestuur over neemt. 
 4. Daarna is het vooral van belang dat er zo snel mogelijk een nieuw bestuur wordt benoemd.
 5.  Een continuïteitscommissie gaat dan op zoek naar nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie.
 6. Deze kandidaten voor een nieuw bestuur worden voorgesteld aan de leden van TC de Waardrenner.
 7. Vervolgens wordt een Algemene Leden Vergadering uitgeschreven, waar de bestuursleden door de Leden van TC de Waardrenner worden benoemd.           (Hierbij worden de statuten van de vereniging gevolgd).
 8. Tot de nieuwe benoeming moeten de leden van de Continuïteitscommissie  bij de Kamer van Koophandel zaken regelen, en bij de bank regelen dat zij zo nodig betalingen kunnen uitvoeren.
 9. In geval van een faillissement van de club of het ophouden van het bestaan van de club wordt ook een Algemene Leden Vergadering uitgeschreven, om deze punten te bespreken en daar wordt dan ook beslist indien er bij het ophouden van het bestaan van de club hoe de nog aanwezige tegoeden na afhandeling van alle financiële verplichtingen zullen worden besteed. (zie hiervoor de Statuten van de vereniging).
 10. Belangrijk is ook dat de Continuïteitscommissie  een transparante communicatie op gang brengen richting de leden, de sponsoren en andere betrokken partijen.
 11. Tot slot: Verdeel bovenstaande taken over de leden van de Continuïteitscommissie, wie neemt tijdelijk welke taak op zich?